Takstregulativ

Takstregulativ for Skive Lufthavn


A. Almindelige bestemmelser

E. Passagerafgifter

B. Startafgifter

F. Opholdsafgifter

C. Reduktion og fritagelse

G. Åbningsafgifter

D. Årskort

H. Andre bestemmelser

 A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§ 1

Stk. 1. For luftfartøjer, der benytter Skive Lufthavn, svares afgift efter de i nærværende takstregulativ indeholdte bestemmelser.

Stk. 2. Alle afgifter er angivet inklusiv moms.
 

B. STARTAFGIFTER

§ 2

Stk. 1. For hver start erlægges der en afgift, jf. nedenstående tabel, beregnet på grundlag af luftfartøjets største tilladte startvægt i henhold til luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen:

 

Pr. påbegyndt 1.000 kg

Mindste afgift

Luftfartøjer < = 1.500 kg:

 

100,00

Luftfartøjer > 1.500 kg:

50,00

200,00

Stk. 2. Ovennævnte afgifter kan nedsættes eller bortfalde under betingelser nævnt i §§ 3 og 4.
 

C. REDUKTIONER OG FRITAGELSER

§ 3

Stk. 1. For skole- og øvelsesflyvninger, start af svævefly med motorfly samt start af fly med faldskærmsspringere betales fuld startafgift for første start, mens der for de efterfølgende starter under den pågældende flyvning ydes 70 % nedsættelse.

Stk. 2. Ved skole- og øvelsesflyvning betragtes "touch and go" eller afbrudte indflyvninger til landing som en start.

Stk. 3. For øvelsesflyvning i forbindelse med personalets vedligeholdelse af færdigheder eller for dets tilvænning til nye luftfartøjstyper eller udrustningsdetaljer, betales fuld startafgift for første start, mens der for de efterfølgende starter ydes en nedsættelse af startafgiften på 70 % på betingelse at, at der ikke mod betaling medtages passagerer eller gods.

Stk.4. Betingelse for opnåelse af nedsættelse er, at flyvningen finder sted uden mellem-landing andetsteds.

§ 4

Stk. 1. Fritagelse for at erlægge startafgift gælder for:

1.      Prøveflyvning, der foranstaltes på luftfartsvæsenets foranledning, til konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.

2.      Teknisk kontrolflyvning, der foretages af udøvere af erhvervsmæssig luftfart med start og landing på samme lufthavn uden mellemlanding andetsteds.

3.      Svævefly uden eget fremdrivningsmiddel.

4.      Luftfartøjer i eftersøgnings- og redningstjeneste. Dog ikke fly stationeret på lufthavnen.

5.      Teknisk returnering, hvorved forstås start med tvungen tilbagevenden som følge af tekniske forstyrrelser, vejrhindringer eller lignende.

Stk. 2. Betingelsen for at opnå fritagelse efter § 4 stk. 1 pkt. 1 og 2 er, at særskilt anmeldelse forud sker til flyvepladsledelsen.

Stk. 3. Fritagelse for betaling af de i § 7 omhandlede opholdsafgifter gælder for de i § 4 stk. 1 pkt. 4 nævnte luftfartøjer.

D. ÅRSKORT

§ 5

Stk. 1. For luftfartøjer med størst tilladte startvægt i henhold til luftdygtighedsbeviset /flyvehåndbogen på 1.500 kg eller derunder, som ikke benyttes til erhvervsmæssig luftfart eller skoleflyvning, kan der løses årskort til: kr. 1.500,-

Stk. 2. For luftfartøjer med størst tilladte startvægt i henhold til luftdygtighedsbeviset /flyvehåndbogen mellem 1.501 kg og 2.000 kg, som ikke benyttes til erhvervsmæssig luftfart eller skoleflyvning, kan der løses årskort til: kr. 3.000,-

Stk. 3. For luftfartøjer, som benyttes til erhvervsmæssig luftfart, kan der løses årskort, for hvilken prisen bliver fastsat af ledelsen for Skive Lufthavn ud fra et skønnet operationstal og totalvægt.

Vægt i kg

Beløb

2001 - 2999

6600

3000 - 3999

6600

4000 - 4999

8300

5000 - 5999

10000

6000 - 6999

11600

7000 - 7999

13300

8000 - 8999

15000

9000 - 9999

16600

Stk. 4. Årskort for luftfartøjer med en startvægt i henhold til luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen mellem 2001 kg og mindre end 10.000, og som ikke benyttes til erhvervsmæssig luftfart eller skoleflyvning, kan løse årskort under forudsætning af at flyet er stationeret på, eller har stor tilknytning til Skive Lufthavn.

Flyvepladsledelsen på Skive Lufthavn afgør om denne betingelse er opfyldt.

Beløbet for løsning af årskort fastsættes ud fra tabel vist her:

Stk. 5. Årskort dækker startafgifter og opholdsafgifter i en specificeret periode på 12 måneder. Et årskort dækker et specifikt luftfartøj og kan ikke overflyttes til andet luftfartøj, ligesom årskort ikke kan anvendes til fly, der delvis anvendes til erhvervsmæssig luftfart eller skoleflyvning. Som kvittering for erlagt årskort anvendes normalt regningsbilag.

Stk. 6. Faktura for årskort udsendes hvert år straks efter nytår. Betaling af årskort sker med frist som anført på faktura. Herefter opdateres liste over fly med årskort i trafikdatabasen. Fly der ikke har overholdt betalingsfristen, og som vil have årskort, betaler et administrationsgebyr på 100 kr. pr. fly for at opdatere databasen og det ekstra arbejder der er med faktura registreringen.


E. PASSAGERAFGIFTER

§ 6

Stk. 1. For luftfartøjer, der i henhold til fartøjets flyvehåndbog er godkendt til mere end 10 passagersæder, eller med en størst tilladte startvægt på 5.700 kg eller derover, svares der, udover den i § 2 omhandlende afgift, en passagerafgift på kr. 50,00 for hver afrejsende passager, såvel betalende som ikke betalende. Afgiften betales uanset det faktiske antal passagersæder på den pågældende flyvning.

Stk. 2. For transitpassagerer betales dog kun kr. 25,00 pr. passager. Forbliver passagererne ombord i luftfartøjet, betales ikke afgift.

Stk. 3. Passagerafgifter betales ikke for luftbeforderens personale under tjenesterejser samt for børn under 12 år.

Stk. 4. Afgiften erlægges af luftbeforderen. Særskilt opkrævning hos passagererne må ikke finde sted.


F. OPHOLDSAFGIFT

§ 7

Stk. 1. For et luftfartøjs ophold på flyvepladsen i det fri betales for hver påbegyndt 24 timers periode, ud over en sammenhængende periode på 6 timer, en opholdsafgift på kr. 15,00 for hver påbegyndt 1.000 kg, der beregnes på grundlag af luftfartøjets største tilladte startvægt i henhold til luftdygtighedsbeviset i flyvehåndbogen.
Minimumsafgift er kr. 50,00.

Stk. 2. For ophold i det fri, opkræves ingen afgift af indehavere af årskort udstedt i henhold til § 5 stk. 1 - 4.

Stk. 3. Når forholdene gør det nødvendigt, kan flyvepladsledelsen når som helst forlange et luftfartøj flyttet til anden parkeringsplads end oprindeligt anvist.

Det påhviler endvidere luftfartøjets ejer (bruger) selv at sørge for luftfartøjets fortøjning og træffe sådanne andre sikkerhedsforanstaltninger, som forholdene måtte nødvendiggøre, eller som flyvepladsledelsen måtte påbyde, herunder natafmærkning.

Stk. 4. Erlæggelse af opholdsafgift berettiger kun til disposition over det areal som luftfartøjet faktisk optager, og som er nødvendigt for luftfartøjets almindelige eftersyn og vedligeholdelse.

G. ÅBNINGSAFGIFTER

§ 8

Stk. 1. Åbning af flyvepladsen for beflyvning uden for normal åbningstid, kan finde sted efter nærmere aftale med flyvepladsledelsen, og mod betaling pr. påbegyndt time jf. nedenstående:

            Hverdage:                                 kr. 500,00

            Lørdage/søndage og helligdage: kr. 830,00

Stk.2. Åbningsafgiften betales for hvert enkelt luftfartøj, uanset om flyvepladsen i forvejen er rekvireret åbnet.

Stk. 3. Rekvireres flyvepladsen åben for samtidig benyttelse af flere luftfartøjer tilhørende samme luftfartsselskab, betale kun én afgift pr. påbegyndt time.

H. ANDRE BESTEMMELSER

§ 9

Stk. 1. Skyldige afgifter m.v. erlægges inden start, eller overføres til Skive Lufthavn’s konto inden 8 dage. Udsendelse af faktura/opkrævning pålægges et gebyr på kr. 100,00

Stk. 2. I sådanne tilfælde, hvor luftfartsselskabers eller enkelte luftfartøjsejeres beflyvning af flyvepladsen har mere konstant karakter, kan afgifterne dog, efter forud truffen aftale med flyvepladsledelsen, afregnes månedsvis bagud. Afgifterne er forfaldne til betaling ved afregningsperiodens udløb.

Stk. 3. Ved undladelse af afregning finder de i luftfartslovens §§ 71 og 146 indeholdte bestemmelser om henholdsvis udpantning og tilbageholdsret anvendelse. 

Stk. 4. Registrering af trafik, til støjopgørelse, føres i database på lufthavnens hjemmeside (p.t. www.eksv.dk) eller evt. i journal i havnekontoret. Dette gøres hurtigst muligt efter endt flyvningen og ikke senere en kl. 12:00 den efterfølgende dag.
Hvis dette ikke er muligt informeres lufthavnen om hvornår registreringen i givet fald føres, samt begrundelsen herfor.

Manglende føring af trafik, uden forudgående aftale med flyvepladschefen, faktureres med 100 kr. pr. gang (flyvning).

Svævefly stationeret på Skive Lufthavn laver samlet opgørelse over operationer til lufthavnen for året flyvninger senest den 31/12 hvert år.

§ 10

Stk. 1. Flyvepladsen er ikke ansvarlig for tyveri samt brand-, vand-, eller anden skade med hensyn til luftfartøjet, dets udrustning, bemanding, passagerer eller ladning m.v. under luftfartøjets ophold på flyvepladsen.

§ 11

Stk. 1. Flyvepladsledelsen på Skive Lufthavn kan i tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, give dispensationer fra takstregulativet.

§ 12

Stk. 1. Dette regulativ er godkendt af Skive Kommune december 2013. Nærværende regulativ annullerer samtidig tidligere gældende takstregulativ.

Stk. 2. Takstregulativet træder i kraft den 01. januar 2014 og har gyldighed indtil videre.
______________________
Revision 4,3 december 2013